top of page
  • Writer's pictureAdmin

Bývanie na prenájme v Španielsku: toto je 5 práv a 5 hlavných povinností nájomníkov

Poznaním oboch, práv aj povinností, sa vyhnete a problémom s prenajímateľom v súvislosti s platobnými podmienkami, prípadnými opravami, viazanosťou, trvaním zmluvy alebo zákazom určitých činností.Mnoho nájomných zmlúv sa podpisuje denne, no len veľmi málo nájomníkov skutočne vie, aké povinnosti si pri podpise tohto typu dokumentu uzatvárajú a aké práva získavajú.


Práva nájomcu


1. Dohodnite si cenu prenájmu a dĺžku zmluvy


Aj keď podpíšete nájomnú zmluvu na jeden rok, môžete ju vypovedať po šestich mesiacov po podpise, ak to oznámite svojmu prenajímateľovi aspoň mesiac vopred. Nájomná zmluva sa podpisuje na jeden rok a nájomca má právo ju každoročne predlžovať najviac na 5 rokov. Majiteľ si môže uplatniť nárok na bývanie pre seba alebo pre svojho syna (pokiaľ si ho správne akredituje), napríklad po uplynutí prvého roka.

Po skončení 5-ročnej zmluvy, ak vlastník nevypovie nájom a uplatní si nárok na nehnuteľnosť (musí tak urobiť 4 mesiace vopred a nájomca 2 mesiace vopred).


2. Prednostné nadobudnutie domu


Ak sa prenajímateľ rozhodne dať dom na predaj, uprednostní jeho nadobudnutie, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté vylúčenie tohto pravidla.


3. Opravy pre konzerváciu domu


Jedným z veľkých dôvodov konfliktu medzi prenajímateľom a nájomcom je rozlišovanie, ktoré opravy komu zodpovedajú. Mestský zákon o prenájme hovorí v tomto smere celkom jasne. Za drobné opravy z dôvodu opotrebovania každodenným užívaním domu prenajímateľ nezodpovedá, za tie zodpovedá nájomca. Rovnako tak nemusíte prevziať zodpovednosť za škodu spôsobenú zavinením alebo nedbanlivosťou nájomcu alebo jeho príbuzných. Na druhej strane, ak ide o opravy z dôvodu niekoľkoročného opotrebenia alebo veku zariadenia, za zaručenie optimálnych podmienok obývateľnosti zodpovedá prenajímateľ. Nájomca má navyše právo vykonať v prenajatom byte úpravy v prípade vlastného zdravotného postihnutia alebo zdravotného postihnutia manžela/manželky.


4. Udajte prenajímateľa, ak vstúpi do domu bez povolenia


Hoci je dom vo vlastníctve prenajímateľa, nemôže sa voľne pohybovať po nehnuteľnosti, ktorú dal do prenájmu. Prenajímateľ môže vstúpiť do prenajatého obydlia len v dvoch prípadoch: ak má vlastník od nájomcu povolenie na vstup do obydlia, alebo ak má súdne povolenie na vstup do prenajatého obydlia. Ako sa uvádza v článku 18.2 španielskej ústavy: „Domov je nedotknuteľný. Bez súhlasu vlastníka alebo súdneho rozhodnutia v ňom nemožno vykonať žiadny zápis ani registráciu, s výnimkou prípadu flagrante delicto “.


5. Vrátenie zálohy, ak nie je poškodený byt/ dom


Po skončení zmluvy má nájomca právo vymáhať zálohu zloženú na začiatku, pokiaľ nedôjde k poškodeniu domu alebo meškaniu platby.


Povinnosti nájomcu1. Zložiť zálohu pri podpise zmluvy


Toto je jedna z prvých povinností, s ktorou sa nájomca stretáva pri podpise zmluvy na nový nájomný dom. Zaplatenie kaucie je druh poistky, ktorá sa vráti na konci zmluvy, ak dom zostane v dobrom stave, a ktorú nájomca si môže ponechať v prípade, že utrpí škodu. Suma, ktorá sa má zaplatiť, bude vo všeobecnosti rovnaká ako mesačný príjem z prenájmu. Niekedy vám zapýtajú aj 2-3 mesiace.


2. Platiť nájomné a výdavky v stanovených lehotách


Druhou hlavnou povinnosťou je platenie nájomného a dodávok, ktoré sú na meno nájomcu. „Platba musí byť uskutočnená (ak nie je dohodnuté inak) počas prvých siedmich dní v mesiaci, ako všeobecné pravidlo. Vždy na mieste a oboma zmluvnými stranami dohodnutým spôsobom. Platby nájomného sa zvyčajne uskutočňujú bankovým prevodom. Niektoré nájomné zmluvy, v ktorých sa výdavky na elektrinu, vodu, plyn a internet dostávajú k prenajímateľovi a ten ich prenáša na nájomcu, obsahujú aj podmienku platby pre tieto sumy.


3. Nechajte dom v rovnakých podmienkach


Ako nájomca budete mať povinnosť opustiť dom v takom stave, v akom bol, keď ste doň vstúpili. V opačnom prípade môžete prísť o svoj vklad.


4. Informujte o vykonaní nevyhnutných opráv


Ďalšou povinnosťou ako nájomcu bude oznamovať prenajímateľovi opravy, ktoré sú vhodné na zachovanie obývateľnosti domu. Táto povinnosť súvisí s umožnením vstupu do domu majiteľovi a personálu, ktorý je potrebný na uskutočnenie zmienených reforiem.


5. Nevykonávajte nebezpečné práce alebo činnosti


Napokon ďalšou z povinností nájomcu je nevykonávať práce, ktoré spôsobujú nestabilitu alebo bezpečnosť obydlia. Podobne nebudete môcť vykonávať otravné, nezákonné, škodlivé alebo nebezpečné činnosti.


Ale poďme sa pozrieť na to, kto by mal platiť opravy v nájomnom byte, prenajímateľ alebo nájomca?Závisí to od druhu poškodenia a spôsobu jeho vzniku. Toto sú najčastejšie poruchy a kto je za ne zodpovedný.


Klimatizácia už toľko nechladí, tečie kuchynská batéria, pokazil sa kúpeľňový zámok, po obrazoch zostali príliš viditeľné diery na stene alebo práčka zle odstreďuje. Toto sú niektoré z každodenných problémov, ktoré sa vyskytujú v domácnosti. Keď je dom v našom vlastníctve, tieto opravy majú priamy dopad na naše vrecko, ale ak namiesto toho žijeme z prenájmu, náklady sa rozdelia medzi prenajímateľa a nájomcu v závislosti od druhu škody a spôsobu jej vzniku. Otázka znie: kto sa o čo stará?


Kto sa o čo stará?


Za drobné opravy z dôvodu opotrebovania každodenným užívaním domu prenajímateľ nezodpovedá podľa zákona o prenájme domu, za tie zodpovedá nájomca. Rovnako tak nemusíte prevziať zodpovednosť za škodu spôsobenú zavinením alebo nedbanlivosťou nájomcu alebo jeho príbuzných. V zásade sa predpokladá, že na vine je nájomca a prenajímateľ bude zodpovedný za opravu len vtedy, ak dokáže, že k vade došlo náhodou, napriek tomu, že konal s cieľom predísť škode. Na druhej strane, ak je nájomca v dome krátko a zariadenia sú staré, v prípade opráv ich musí prevziať majiteľ domu.

Vzhľadom na problémy určitého významu, ktorých oprava je naliehavá, aby sa predišlo veľkým škodám alebo vážnym nepríjemnostiam, zákon umožňuje nájomcovi vykonať opravu a potom požadovať platbu od prenajímateľa. Ale s jednou podmienkou, že existuje predchádzajúca komunikácia s prenajímateľom a že škoda nebola spôsobená nájomcom alebo jeho rodinou.


Praktické prípadyPoďme sa pozrieť, ktoré by mohli súvisieť so „zachovaním a obývateľnosťou domu“ a ktoré sú „malé opravy“


- Vodovodné batérie a cisterny, z ktorých uniká voda. Toto je jedna z najčastejších porúch vodovodného potrubia v nájomných bytoch. V týchto prípadoch je zodpovednosť na prenajímateľovi, aj keď v čase, keď dochádza k stratám vody, účet sa zvyšuje, a preto nájomca preberá vyššie náklady. Preto je vhodné čo najskôr nájsť riešenie.


Ďalšími najčastejšími inštalačnými problémami sú upchatie záchoda, umývadla a vane, ktoré môže spôsobiť netesnosti, ktorých cena môže dosiahnuť až 200 eur. V týchto prípadoch pri dopravných zápchach, vlhkosti a záplavách nájomca platí, ak došlo z jeho strany k nesprávnemu použitiu: rozbitie, upchatie odtokov, problém s odpojením prívodu vody do práčky, ktorý spôsobuje netesnosti. , vlhkosť v dôsledku zlého utesnenia vane alebo neustáleho nedostatočného vetrania. Zatiaľ čo prenajímateľ musí odpovedať, ak sa vyskytnú chyby v zariadeniach. Ak sa inštalácia v krátkom čase niekoľkokrát upchá, bude to znamenie, že je v zlom stave a majiteľ domu sa o to postará.


- Kúrenie a klimatizácia.

Intenzívne využívanie kúrenia a klimatizácie v určitých priestoroch alebo vek spotrebičov spôsobujú, že po 5 rokoch sú poruchy častejšie. S výnimkou porušenia zo strany nájomcu je údržba a dobrý stav týchto spotrebičov zodpovednosťou majiteľa.


- Porucha domácich spotrebičov.

V domácnostiach je rozdiel medzi základnými spotrebičmi a tými, ktoré nie sú. Bez chladničky by sa domácnosť nedala obývať, no to isté sa ale nedeje s umývačkou riadu. Preto môže pri ich opravách dôjsť k nedorozumeniam.

Ak sa napríklad vyskytne vnútorná porucha kotla, je na prenajímateľovi, aby znášal náklady na opravu, ale ak je potrebné meniť ventily z dôvodu používania, je to na nájomcovi. Samozrejme, pokiaľ ide o výdavky v obmedzenej výške. V praxi je výhodné si to dohodnúť.


- Maliarske, murárske a kutilské opravy


Odstránili sme obraz a diery v stene sú príliš viditeľné, lampa sa vytrhla z háčika... Ide o drobné úkony spôsobené používaním priestorov, o ktoré sa musí starať nájomca.No však pozor veľa najímateľov už zrozumiteľne zahŕňa podmienky kto čo bude platiť. V tom prípade nakoľko ste podpísali zmluvu platia podmienky zmluvy. Ale napriek tomu sa dá dohodnúť s majiteľom.


MOHLO BY ŤA TIEŽ ZAUJÍMAŤ:

Španielska kuchyňa: Una clara , por favor!

Prečo sa chce Katalánsko osamostatniť od Španielska?

Vitajte v Pedralbes, najexkluzívnejšom susedstve Barcelony

Rozdiel medzi Pintxos, Pinchos a TapasPre viac informácií sledujte nás na Instagrame @milujembarcelonu alebo na SPOTIFY alebo na Facebook stránke Moja Barcelona - Sprievodca Barcelonou

476 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page